Każda osoba ubiegająca się o kredyt powinna znać pojęcie zdolności kredytowej. Bowiem to od niej zależy wyrażenie przez bank zgody na udzielenie kredytu. Zdarza się, że dzwonią do mnie klienci, którzy mimo stałych dochodów i dobrej historii kredytowej otrzymali w banku decyzję negatywną. Z powodu braku zdolności kredytowej. W niniejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na pytania: Co to jest zdolność kredytowa? Jak banki liczą zdolność i na co zwracają uwagę? Jakie są sposoby na poprawę zdolności kredytowej?

Zdolność kredytowa – co to takiego

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy prawo bankowe „Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności”.

Zdolność kredytowa zatem to możliwość spłaty przez kredytobiorcę z bieżących środków finansowych zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. W określonym czasie i na warunkach określonych w umowie kredytowej. Banki ustalają kryteria oceny zdolności kredytowej w swoich instrukcjach kredytowania i regulaminach. Muszą brać pod uwagę nadrzędne wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w tym zakresie. Są nimi: Rekomendacja T – w zakresie kredytów detalicznych oraz Rekomendacja S – w zakresie kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

Jak bank liczy zdolność kredytową?

Ustalając zdolność kredytową bank dokonuje analizy na dwóch płaszczyznach. Analizy ilościowej tj. stabilnych dochodów i regularnych wydatków. I analizy jakościowej tj. historia kredytowa, wiek, stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, wykonywany zawód, źródło dochodu.

Rekomendacja T w zakresie kredytów detalicznych dopuszcza stosowanie uproszczonych zasad badania zdolności kredytowej. Przy pomocy tzw. modeli scoringowych opartych o analizę historii kredytowej klienta oraz historię współpracy z bankiem. W tym historię wpływów na rachunek bankowy.

W przypadku kredytowania działalności gospodarczych bank również wykorzystuje modele scoringowe i dokonuje analizy jakościowo-ilościowej, przy czym przyjmuje jeszcze szerszy zakres czynników do oceny tj. przy analizie ilościowej np. weryfikuje branże w której działa przedsiębiorca, staż działania firmy na rynku, posiadany majątek czy doświadczenie właścicieli. Natomiast analizy jakościowej dokonuje na podstawie oceny rocznych sprawozdań finansowych, m.in. poprzez porównanie zmian pozycji w bilansie i rachunku zysków i strat oraz analizę najważniejszych wskaźników takich jak poziom zadłużenia, płynności czy rentowność.

Zdolność kredytowa – wskaźnik DTI

Pozytywna decyzja kredytowa w dużej mierze zależy od poziomu wskaźnika DTI.

Zgodnie z definicją wyrażoną w Rekomendacji S – Wskaźnik DtI (ang. debt to income – dług do dochodu) to wskaźnik wyrażający stosunek wydatków związanych z obsługą zobowiązań kredytowych i zobowiązań finansowych innych niż zobowiązania kredytowe do dochodu klienta detalicznego.

Wskaźnik ten daje zatem bankowi informację jaka maksymalnie część dochodów kredytobiorcy może zostać przeznaczona na spłatę kredytu o który wnioskuje. Można go również wyrazić wg wzoru: DTI = suma miesięcznych stałych wydatków/suma miesięcznych stałych dochodów.

Górną granicę wskaźnika DTI każdy bank ustala samodzielnie, jednak wg znowelizowanej Rekomendacji S podwyższone ryzyko występuje wówczas, gdy wskaźnik DTI przekracza 40% dla klientów o dochodach nieprzekraczających przeciętnego poziomu wynagrodzeń oraz 50% dla pozostałych klientów, których dochody przekraczają przeciętny poziom wynagrodzeń.

Znając poziom własnych dochodów i stałych wydatków jesteś w stanie samodzielnie policzyć na jaki kredyt możesz sobie pozwolić tzn. jaka wysokość raty kredytu, o który wnioskujesz nie spowoduje przekroczenia wymaganej wartości wskaźnika.

Przeczytaj również: Kredyt gotówkowy – przeznaczenie, warunki, dostępne kwoty

Ważne:

Osoby wnioskujące o kredyt hipoteczny muszą pamiętać o tym, iż zgodnie z najnowszymi wytycznymi KNF, mimo że okres spłaty może wynosić maksymalnie 35 lat, bank powinien rekomendować klientom okres spłaty nie dłuższy niż 25 lat i taki okres powinien przyjąć do liczenia zdolności kredytowej biorąc pod uwagę moment osiągnięcia przez kredytobiorcę wieku emerytalnego. Powoduje to oczywiście obniżenie zdolności kredytowej klienta.

Przeczytaj również:

Kalkulator kredytu hipotecznego – czy warto z niego korzystać?

Kredyt hipoteczny – najtańszy i najbezpieczniejszy kredyt na rynku

Pożyczka hipoteczna – czyli jak pozyskać większe środki na dowolny cel

Zdolność kredytowa
Zdolność kredytowa – Consulter

Jak poprawić zdolność kredytową?

Nie ma jednej uniwersalnej metody na poprawę zdolności kredytowej, gdyż sytuacja finansowa i kredytowa każdej osoby jest inna. Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek na co zwracać uwagę, aby Twoja wiarygodność kredytowa była jak najwyższa co przełoży się na wyższą ocenę scoringową i wpłynie na poprawę zdolności kredytowej.

 Dokonaj analizy własnej historii kredytowej 

Każdy bank analizując klienta, sprawdza jego historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej, dlatego zadbaj, aby była ona jak najlepsza. Aby sprawdzić swoją historię, zarejestruj się na stronie www.bik.pl lub zainstaluj aplikację „Mój BIK” na telefon. Możesz prześledzić swoje aktywne zobowiązania, historie spłaty wcześniej zaciąganych kredytów i na bieżąco pobierać raporty z wyliczoną oceną punktową. Dzięki temu będziesz mieć zawsze aktualne informacje na temat swojej sytuacji.

Warto spłacać raty kredytów w terminie, gdyż budujemy w ten sposób swoją historie kredytową. Pamiętaj, że przeterminowania w spłacie rat powyżej 30 dni nie są akceptowane przez banki, a poślizgi w spłacie do 30 dni, jeśli występują regularnie wpływają znacznie na obniżenie Twojej oceny scoringowej.

Skonsoliduj posiadane kredyty

Instytucje finansowe posiadają własne wytyczne odnośnie do maksymalnej ilości kredytów jakie może posiadać klient w danym banku. Jeśli planujesz wnioskować o kredyt, ale wiesz, że posiadasz już kilka innych, warto rozważyć ich konsolidację, wówczas liczba Twoich zobowiązań spadnie a zamiast kilku rat zapłacisz jedną mniejszą dzięki wydłużonemu okresowi spłaty co znacznie poprawi Twoją zdolność kredytową. Więcej na temat kredytu konsolidacyjnego przeczytasz tu: Kredyt konsolidacyjny – obniż raty spłacanych kredytów i pożyczek

Poszukaj współkredytobiorcy lub poręczyciela

 Znalezienie współkredytobiorcy lub poręczyciela, który posiada odpowiednią zdolność kredytową, może pozytywnie wpłynąć na decyzję kredytową podejmowaną przez bank. Co więcej, daje również szansę na uzyskanie kredytu na korzystniejszych warunkach cenowych, ponieważ mityguje ryzyko banku. Pamiętaj, że możesz się starać wynegocjować z bankiem maksymalną kwotę poręczenia oraz jego zakres. Możesz również poza umową kredytu, szczegółowo opisać zakres i warunki udzielonego poręczenia w odrębnej umowie z poręczycielem.

Zdecyduj się na dodatkowe zabezpieczenie

Czasem zdarza się tak, że bank wyraża zgodę na udzielenie kredytu pod określonym warunkiem. To znaczy, aby zminimalizować ryzyko kredytowe żąda dodatkowego zabezpieczenia rzeczowego. Dlatego przed złożeniem wniosku, przeanalizuj swoją sytuację i określ, czy istnieje taka możliwość. Dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu możesz wnioskować o wyższą kwotę kredytu, uzyskasz również niższą marżę i wynegocjujesz lepsze warunki.

Zdolność kredytowa – bezpłatna pomoc

Jeśli chcesz uzyskać całkowicie bezpłatnie informacje na temat swojej zdolności kredytowej, chcesz się dowiedzieć w którym banku uzyskasz najtańszy kredyt lub po prostu chcesz porozmawiać na temat swojej sytuacji finansowej albo przedsięwzięcia, które planujesz zrealizować – zadzwoń do mnie lub wyślij maila na doradca@consulter.pl .