Akredytywa dokumentowa to instrument, który ułatwia bezgotówkowe rozliczenie w transakcjach handlowych. Akredytywa stanowi zobowiązanie banku wobec beneficjenta do wypłacenia określonej kwoty w ustalonym terminie, w zamian za dostarczenie dokumentów handlowych, które odpowiadają warunkom określonym w akredytywie. Jeśli zastanawiasz się, jakie korzyści zyskasz dzięki niej, zachęcam do zapoznania się z niniejszym artykułem.

Akredytywa jest instrumentem uregulowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową – tzw. UCP 600 „jednolite zwyczaje i praktyki dotyczące akredytyw dokumentowych”. W Polsce uprawnienie do otwierania i potwierdzania akredytywy posiadają wyłącznie banki – wynika to z art. 5 ust 1 pkt 4 Prawa bankowego. Zaś definicja akredytywy dokumentowej znajduje się w art. 85 ust 1 „bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie (akredytywa dokumentowa).

Akredytywa bankowa i jej rodzaje 

Akredytywa importowa

Banki oferują możliwość skorzystania z dwóch podstawowych rodzajów akredytyw. Jednym z nich jest akredytywa importowa, podczas której bank analizuje dostarczone przez bank eksportera dokumenty. Po stwierdzeniu ich zgodności przekazuje płatność eksporterowi oraz wydaje dokumenty importerowi.

Akredytywa eksportowa

Drugi rodzaj to akredytywy eksportowe, zgodnie z którymi bank dokonuje awizacji, czyli przekazuje treść akredytywy eksporterowi. Analizuje otrzymane dokumenty i przekazuje je do banku importera. Po otrzymaniu płatności od banku importera, przekazuje płatność eksporterowi. Odpowiedzialność za zapłatę w każdej transakcji bierze zatem na siebie bank, co gwarantuje bezpieczeństwo rozliczenia transakcji.

Istnieją również inne typy akredytyw wykorzystywanych w praktyce w zależności od potrzeb stron i charakteru kontraktu handlowego. Najczęściej spotykane to: akredytywa nieodwołalna, zaliczkowa, odnawialna czy przenośna.

Akredytywa
Akredytywa – Consulter

Korzyści z akredytywy

Akredytywa dokumentowa niesie korzyści zarówno dla eksporterów, jak i importerów. Pierwsza grupa może być pewna, że akredytywa zmniejsza ryzyko braku lub opóźnienia zapłaty. Ponadto, stanowi zabezpieczenie przed odstąpieniem od umowy przez importera oraz jest gwarancją otrzymania należności od banku po okazaniu odpowiednich dokumentów handlowych. Dodatkowo, akredytywa daje możliwość wcześniejszej wypłaty środków za pośrednictwem dyskonta.

Dla importerów akredytywa niesie korzyści w postaci bezpiecznej płatności. Należy zaznaczyć, iż przekazanie środków pieniężnych następuje tylko po zatwierdzeniu przez bank zgodności dokumentów z warunkami akredytywy. Dzięki temu, zmniejsza się ryzyko otrzymania wadliwego towaru, bowiem produkt powinien posiadać certyfikat jakości, który został potwierdzony przez odpowiednie instytucje.

W akredytywie określa się również termin dostaw, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko nieterminowości. Ostatnią, ale nie mniej ważną zaletą jest fakt, iż istnieje możliwość odroczenia terminu płatności, bowiem bank gwarantuje dokonanie zapłaty. 

Kiedy akredytywa przyda się Twojej firmie?

Na akredytywę dokumentową najczęściej decydują się firmy, które podpisują nowe kontrakty handlowe najczęściej z zagranicznym partnerem lub wchodzą na nowe rynki zbytu. Ponadto, akredytywa jest szczególnie korzystna w sytuacji, gdy mamy wątpliwości co do wiarygodności płatniczej naszego zagranicznego kontrahenta a chcemy mieć pewność otrzymania terminowej płatności.

Akredytywa to instrument chroniący interesy zarówno eksportera jak i importera. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoją transakcję w handlu międzynarodowym napisz do mnie lub zadzwoń. Pomogę Twojej firmie w doborze najlepszego instrumentu o charakterze gwarancyjno-rozliczeniowym (gwarancja bankowa, akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe).