Gwarancja bankowa to bardzo korzystna forma zabezpieczenia wierzytelności w transakcjach handlowych. Jakie są korzyści z posiadania gwarancji? Kiedy warto ją mieć? Jak wygląda proces uzyskania gwarancji bankowej? Sprawdź!

Gwarancja bankowa – czym jest?

Definicja gwarancji bankowej określona jest w ustawie Prawo bankowe – zgodnie z art. 81.1. „Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie banku – gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku”.

Gwarancja bankowa jest zatem samodzielnym zobowiązaniem banku (gwaranta) do zapłaty beneficjentowi (wierzycielowi) z gwarancji ustalonej kwoty pieniężnej (sumy gwarancyjnej). Jest więc zabezpieczeniem gdyby zleceniodawca (dłużnik) nie wywiązał się ze swojego zobowiązania.

Warto nadmienić, że bardzo podobną funkcję w obrocie gospodarczym pełni gwarancja ubezpieczeniowa, gdzie rolę gwaranta przejmuje Towarzystwo Ubezpieczeń. O tym z którego instrumentu finansowego będziemy mogli skorzystać w danej sytuacji, decydują zapisy kontraktu. Zaś w przypadku zamówień publicznych – specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Jeśli szukasz środków na realizacje kontraktu, skorzystaj z kredytu pod kontrakt – więcej na ten temat przeczytasz tu: „kredyt pod kontrakt – elastyczne finansowanie wydatków na realizacje kontraktów handlowych”.

gwarancja bankowa
Gwarancja bankowa – Consulter

Rodzaje gwarancji bankowej

W zależności od rodzaju zabezpieczanej wierzytelności w praktyce funkcjonuje co najmniej kilka różnych odmian gwarancji. Najczęściej spotykane to: gwarancja płatności czynszu, gwarancja cła i akcyzy, gwarancja należytego wykonania umowy, gwarancja zwrotu zaliczki, gwarancja przetargowa i inne.

Ze względu na procedury związane z zapłatą przez banki sumy wynikającej z wierzytelności, gwarancje bankowe dzielą się na: warunkowe i bezwarunkowe. W przypadku warunkowych gwarancji bankowych, o ile wierzyciel spełnia warunki określone w umowie, bank spłaci zadłużenie w imieniu kredytobiorcy. Przed dokonaniem płatności, bank sprawdzi czy roszczenie wierzyciela jest zasadne. W tym celu, beneficjent gwarancji bankowej musi dostarczyć bankowi niezbędne dokumenty.

Korzyści gwarancji bankowej

Gwarancja bankowa daje korzyści zarówno beneficjentowi jak i zleceniodawcy. Zwiększa ona bezpieczeństwo zawieranych transakcji oraz ogranicza ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań.

Korzyści dla beneficjenta z gwarancji:

  • zabezpiecza przed ryzykiem niewypłacalności zobowiązanego z gwarancji
  • minimalizuje ryzyko dochodzenia ewentualnych roszczeń od dłużnika
  • gwarantuje szybką wypłatę środków w przypadku problemów finansowych kontrahenta
  • zapewnia bezpieczeństwo płatności, ponieważ gwarantem jest bank

Korzyści dla zleceniodawcy gwarancji:

  • zwiększenie wiarygodności wobec nowych kontrahentów
  • zwiększenie skali działalności poprzez większą liczbę realizowanych kontraktów
  • brak konieczności angażowania środków własnych w celu zabezpieczenia wierzytelności
  • możliwość skorzystania z tzw. linii gwarancyjnej w celu wielokrotnego wykorzystania zgodnie z ustalonym limitem
  • poprawa płynności finansowej poprzez wynegocjowanie dłuższych terminów płatności

Gwarancja bankowa jak uzyskać    

Gwarancja bankowa przyznawana jest przez bank na podstawie oceny sytuacji finansowej zleceniodawcy. Jego zdolności kredytowej i płatniczej w całym okresie obowiązywania gwarancji oraz proponowanych zabezpieczeń. Bank więc ocenia ryzyko wystawienia gwarancji na podstawie pełnej analizy kredytowej klienta na podobnych zasadach jak przy udzieleniu kredytu lub pożyczki. W zależności od kwoty gwarancji i kondycji finansowej wnioskodawcy banki preferują różne zabezpieczenia. Najczęściej spotykane to: pełnomocnictwo do rachunku, weksel, kaucja czy hipoteka na nieruchomości.

Linia gwarancyjna – jedna umowa wiele gwarancji

Dla podmiotów gospodarczych często korzystających z takich instrumentów jak gwarancja bankowa bardzo korzystnym rozwiązaniem jest linia gwarancyjna. Jest to usługa umożliwiająca korzystanie z wielu gwarancji na podstawie jednej zawartej z bankiem umowy ramowej, bez konieczności badania zdolności kredytowej za każdym razem i ustanawiania nowych zabezpieczeń.

Jeśli wiesz, że podpisanie kontraktu lub uczestnictwo w przetargu wymaga przedstawienia gwarancji i chciałbyś dowiedzieć się więcej o kosztach gwarancjiskontaktuj się ze mną. Pomogę Ci ją sprawnie przeprocesować i wynegocjuję dobre warunki cenowe.