Różnego rodzaju ubezpieczenia towarzyszą nam niemal przez całe życie. Wybieramy polisy jako ochronę naszych nieruchomości, samochodów czy też zdrowia i życia. Jak natomiast wygląda sytuacja z ubezpieczeniem kredytu? Czym jest ubezpieczenie kredytu i czy warto z niego w ogóle korzystać? Jakie ubezpieczenia spotkasz najczęściej przy zaciąganiu różnego rodzaju kredytów?

Na te pytania postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym artykule. Dowiesz się również na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze ubezpieczenia. Przeczytasz jakie prawa Ci przysługują gdybyś chciał od niego odstąpić.

Ubezpieczenie kredytu co to

Ubezpieczenie kredytu to połączenie usługi kredytowej świadczonej przez bank oraz dodatkowej usługi ubezpieczeniowej świadczonej przez ubezpieczyciela.  Najczęściej jest tak, że bank ma z ubezpieczycielem podpisaną umowę ubezpieczenia grupowego dla kredytobiorców.

Dla banku zawierane przez kredytobiorcę ubezpieczenie to jedna z form zabezpieczenia kredytu. Jest to jedno z zabezpieczeń rzeczowych podobnie jak hipoteka, zastaw czy kaucja.

Dzięki temu, że bank minimalizuje ryzyko kredytowe, często oferuje niższą cenę kredytu dla klientów korzystających z ubezpieczenia. Na przykład obniżenie prowizji lub oprocentowania przy kredytach konsumenckich.

Warto pamiętać, że żadne przepisy prawne nie nakładają na nas obowiązku skorzystania z ubezpieczenia kredytu. Zawsze jest to nasz dobrowolny wybór. Dlatego przy podejmowaniu decyzji trzeba skonfrontować korzyści jakie daje nam ubezpieczenie z kosztem jaki w zamian ponosimy. Odnieść do naszej indywidualnej sytuacji i ocenić czy ubezpieczenie faktycznie jest potrzebne.

Ubezpieczenie kredytu ważne warunki

Często klienci mają błędne przekonanie, że skoro skorzystali z ubezpieczenia kredytu to mogą spać spokojnie. Gdy nie będą w stanie go spłacać zrobi to za nich ubezpieczyciel. Niestety nie zawsze tak jest, gdyż z reguły wypłata świadczenia z polisy uwarunkowana jest zajściem ściśle określonych zdarzeń ubezpieczeniowych.

Do każdego rodzaju kredytu (kredyt hipoteczny, gotówkowy czy konsolidacyjny) z reguły przypisany jest odpowiedni produkt ubezpieczeniowy. Zawsze należy bardzo dokładnie zapoznać się z OWU – ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Są tam dokładnie opisane sytuacje i zdarzenia w których towarzystwo ubezpieczeń wypłaci świadczenie.

Zwróć uwagę na okres obowiązywania umowy ubezpieczenia (ochrony ubezpieczeniowej) oraz zapisy dotyczące sumy ubezpieczenia, wysokości składki czy warunków wypłaty świadczenia.

Istotne są również zapisane w warunkach ubezpieczeń wyłączenia i ograniczenia towarzystw ubezpieczeniowych. Są to okoliczności, w których zakład ubezpieczeń nie wypłaci świadczenia – nie spłaci kredytu.

Należy sprawdzić zakres ochrony ubezpieczeniowej, aby mieć pewność, że ubezpieczenie, na które się decydujemy faktycznie zabezpieczy nas przed określonymi zdarzeniami. Co niezwykle ważne każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada własną definicje takich pojęć jak „utrata pracy” czy „niezdolność do pracy”. Im szersza definicja tym szerszy zakres zdarzeń obejmuje – co ma ogromne znaczenie dla kredytobiorcy.

Rodzaje ubezpieczeń w zależności od kredytu

Najczęściej spotykane ubezpieczenia przy kredytach to:

ubezpieczenie na życie (na wypadek śmierci) – możemy z niego skorzystać zarówno przy kredytach hipotecznych, jak i konsumpcyjnych. Spłata kredytu przez ubezpieczyciela następuje w przypadku śmierci kredytobiorcy. Dodatkowo co ważne na wniosek rodziny zmarłego lub banku i po okazaniu aktu zgonu;

Niezdolność do pracy

ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – „trwałego inwalidztwa” – spłata kredytu następuje po okazaniu dokumentów potwierdzających trwałą niezdolność do pracy na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby, na podstawie orzeczenia ZUS lub KRUS;

Utrata pracy

ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – spłata kredytu następuje w sytuacji utraty pracy co ważne nie z winy kredytobiorcy – potwierdzeniem tego faktu jest świadectwo pracy. Ubezpieczenie obejmuje spłatę kilku następnych rat kredytu – z reguły maksymalnie dwunastu;

Niski wkład własny

ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – stosowane przy kredytach hipotecznych w sytuacji, gdy kredytobiorca wnosi wkład własny niższy niż wymagany przez bank. Ubezpieczenie to pozwala kredytobiorcy uzyskać kredyt a bankowi zabezpiecza spłatę brakującego wkładu;

Oczekiwanie na wpis hipoteki

ubezpieczenie pomostowe – stosowane przez bank przy kredytach hipotecznych na okres od podpisania umowy kredytowej do momentu uzyskania wpisu hipoteki w księdze wieczystej kredytowanej nieruchomości. Ubezpieczenie jest zawierane między bankiem i ubezpieczycielem a jego koszt jest przerzucany na klienta;

Nieruchomość

ubezpieczenie nieruchomości – ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Wymagane przez banki przy kredytach hipotecznych. Cesja praw z umowy tego ubezpieczenia jest jednym z zabezpieczeń kredytu. Możemy dokonać zakupu ubezpieczenia za pośrednictwem banku, w którym wnioskujemy o kredyt hipoteczny lub dokonać wyboru polisy z rynku, jeśli bank udzielający kredytu ją zaakceptuje.

Ubezpieczenie kredytu – czym faktycznie jest i czy warto z niego korzystać
Ubezpieczenie kredytu – Consulter

Zwrot z ubezpieczenia kredytu – przepisy prawne

Warto pamiętać, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, zawsze przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. Ogólną zasadę w tym zakresie wyraża art. 813 § 1 kodeksu cywilnego który mówi, że składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej”.

Dodatkowe regulacje w tym zakresie znajdują się w ustawie o kredycie konsumenckim:

art. 49 ust 1 W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obnażeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

Przepis ten wyraża zasadę proporcjonalnej redukcji całkowitego koszu kredytu w stosunku do okresu kredytowania. Dotyczy wszystkich kosztów kredytu w tym ubezpieczenia, gdyż zgodnie z definicja wyrażoną w art. 5 pkt 6 tejże ustawy ubezpieczenie wlicza się w całkowite koszty kredytu: całkowity koszt kredytu – wszelkie koszty, które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:…koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach…”.

Czy warto korzystać z ubezpieczenia kredytu? 

Dokonując wyboru ubezpieczenia przy korzystaniu z różnego rodzaju kredytów zawsze należy poprzedzić go chłodną analizą potencjalnych korzyści i ewentualnych strat. Są sytuacje w których musimy skorzystać z ubezpieczenia przy zaciąganiu kredytu – np. ubezpieczenie niskiego wkładu czy ubezpieczenie pomostowe przy kredytach hipotecznych. Warto wówczas wybrać ofertę banku, w którym koszt tych ubezpieczeń będzie niski. Przy kredytach konsumpcyjnych trzeba przeanalizować ofertę kredytu z ubezpieczeniem i bez niego oraz zwrócić uwagę na to co oferuje nam ubezpieczyciel za określoną w umowie składkę.

Dla niektórych osób takie ubezpieczenie może być korzystne dla innych zupełnie nie potrzebne lub okaże się zbędnym kosztem.

Jeśli szukasz ubezpieczenia, które w sposób praktyczny zabezpieczy Twoje zobowiązanie kredytowe a jego zakres i cena będą odpowiadać Twoim preferencjom napisz do mnie lub zadzwoń.