Spółka, która zamierza zaciągnąć kredyt, musi przed bankowymi analizami wykazać się odpowiednim standingiem finansowym. Podpowiadam, na które wskaźniki w bilansie firmy należy zwrócić uwagę, żeby ocena kondycji firmy na pełnej księgowości była właściwa i aby przez to zwiększyć szanse na uzyskanie środków.

Rozwój wymaga kapitału. O ile osoby prowadzące działalność często posiłkują się prywatnymi pieniędzmi albo zapożyczają u rodziny, tak spółki kapitałowe występują do banku o kredyt, jeśli chcą pozyskać zewnętrzne finansowanie.

Jednak jego przyznanie nie jest oczywistością. Wszystko zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. A tę można ustalić, analizując przede wszystkim bilans firmy prowadzącej pełną księgowość.

Oto najważniejsze porady, jak zrobić to szybko we własnym zakresie i na co zwracać uwagę w dokumentach finansowych firmy. Właściwa ocena sytuacji finansowej spółki stanowi przepustkę do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Bilans spółki a jej sytuacja finansowa

By ją ustalić, potrzebujemy bilansu oraz rachunku zysków i strat (RZiS). Na tej podstawie jesteśmy w stanie ocenić płynność finansową spółki i jakość zarządzania kapitałem oraz zapasami.

Wspomniane dokumenty pozwolą na wychwycenie z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem pierwszych oznak bankructwa. Oczywiście taki scenariusz zrealizuje się, o ile firma będzie kontynuować dotychczasową politykę finansową. Może się tak stać w przypadku zaburzonych proporcji między zobowiązaniami krótkoterminowymi a długoterminowymi.

Tych drugich powinno być więcej. Dlaczego? Świadczą o rozwoju przedsiębiorstwa. Kredyty inwestycyjne powiększają majątek trwały firmy (lub jej rzeczowe środki trwałe) i z reguły są tańsze od tych obrotowych.

Jeśli zobowiązania krótkoterminowe przewyższają długoterminowe, należy przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia. Innymi słowy: zamienić w jak największym stopniu pierwsze na drugie, ewentualnie – na kapitał własny.

Ten ostatni powinien mieć odpowiednio duży udział w pasywach. Zalecane minimum wynosi 20 proc.

Analiza bilansu oraz RZiS przyniesie również odpowiedź na pytania o wielkość marży ze sprzedaży i dochodowość sprzedaży (opłacalność prowadzonego biznesu). Ponadto umożliwi ustalenie optymalnego poziomu majątku trwałego w aktywach.

Pionowa i pozioma analiza bilansu spółki

Analiza pionowa polega na tym, że badamy kolejne kolumny sprawozdania w kierunku z góry na dół. Docieramy do sumy bilansowej. Powinna być ona większa w porównaniu z rokiem poprzednim. Będzie to dobrze świadczyć o firmie.

Następnie rozpatrujemy kolejne elementy aktywów (trwałe i obrotowe) i pasywów (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania). Przeliczamy ich udział w sumie bilansowej. Chodzi o to, by ustalić udział majątku przedsiębiorstwa w jego aktywach oraz udział kapitału własnego w pasywach.

W drugim przypadku minimum bezpieczeństwa wynosi 20 proc. Niższy wskaźnik świadczy o przekredytowaniu, czyli zbyt dużym poziomie zadłużenia. Może to doprowadzić do bankructwa.

Dokonując analizy pionowej, warto zapisać te pozycje bilansu, które w ujęciu rocznym najbardziej wzrosły lub zmalały i ile (liczbowo) wyniosła zmiana. Później to samo zróbmy z pozostałymi składowymi.

Analizę poziomą wykonujemy w układzie horyzontalnym. Dzięki temu ustalimy zależności między poszczególnymi elementami kapitału własnego i obcego a częściami majątku trwałego i obrotowego.

ocena kondycji firmy na pełnej księgowości
Ocena kondycji firmy na pełnej księgowości – Consulter

Pożądany kapitał obrotowy

Co warto wiedzieć? Kredyty są kapitałem obcym. Jednak te długoterminowe nie są wymagalne natychmiast, zatem można je traktować jak substytut kapitału własnego. Ten wraz ze zobowiązaniami długookresowymi i rezerwami na zobowiązania stanowią kapitał stały.

Zaleca się, aby finansować nim majątek trwały. Natomiast majątek obrotowy finansuje się zobowiązaniami krótkoterminowymi (bieżącymi). Tak działa tzw. złota reguła bilansowa.

Przy czym należy dążyć do tego, by kapitał stały przewyższał majątek trwały i jeszcze wystarczał na finansowanie części majątku obrotowego. Taką nadwyżkę kapitału stałego nad majątkiem trwałym albo majątku obrotowego nad zobowiązaniami bieżącymi nazywa się kapitałem obrotowym (pracującym w firmie).

Co to daje? W przypadku skrajnie negatywnego scenariusza, czyli konieczności natychmiastowej spłaty wszystkich zobowiązań, firma nie musi spieniężać całego majątku obrotowego do ich uregulowania. Zatem może nadal funkcjonować. Istnienie dodatniego kapitału obrotowego świadczy więc o dobrym standingu finansowym spółki.

Kapitał obrotowy może być też ujemny. W takiej sytuacji bieżące wydatki pokrywa się, spieniężając majątek trwały: nieruchomości, maszyny, samochody i inne środki trwałe. Wówczas przedsiębiorstwo jest w poważnych tarapatach finansowych.

Ocena kondycji firmy – Analiza wskaźnikowa

Sytuację finansową firmy można też określić różnymi miernikami. Banki rozpatrujące wnioski o kredyt dla spółki zwracają uwagę na cztery grupy wskaźników:

 1. Płynności (bieżącej i szybkiej)
  To miara zdolności do obsługi bieżących zobowiązań i szybkiego pozyskania gotówki oraz jej ekwiwalentów (np. papiery wartościowe). Pierwszy wskaźnik powinien mieścić się w przedziale 1,5-2, a drugi – od 1 do 1,2
 2. Sprawności działania
  Ze wskaźnika rotacji należności dowiemy się, jak szybko firm ściąga należności od kontrahentów. Wskaźnik rotacji zapasów informuje o tym, przez ile dni zalegają w spółce zapasy. Wskaźnik rotacji zobowiązań to miara długości okresu potrzebnego do uregulowania zobowiązań. Nie powinien on przekraczać 45-60 dni.
 3. Zadłużenia
  Wskaźnik kapitałowy to udział kapitału własnego w pasywach (absolutne min. wynosi 20 proc.). Wskaźniki pokrycia I stopnia i pokrycia II stopnia stanowią relację kapitału własnego do rzeczowych aktywów trwałych. Oba powinny przekraczać 100 proc. Będzie to świadczyć o tym, że kapitał stały nie tylko w całości pokrywa aktywa trwałe, ale też część aktywów obrotowych. Wtedy struktura kapitałowa spółki będzie właściwa.
 4. Rentowności (zyskowności)
  Dzięki nim możemy obiektywnie porównywać zyskowność przedsiębiorstw różnej wielkości i umiejscowić firmę na tle konkurencji. Wyróżniamy rentowność: sprzedaży, brutto, netto, aktywów (ROA) i kapitału (ROE).
  Im większa rentowność, tym lepiej. Można zestawić ją z oprocentowaniem rocznych obligacji skarbowych, czyli najbezpieczniejszych instrumentów finansowych. Dzięki temu dowiemy się, czy ponoszone przez nas ryzyko biznesowe ma sens.

Doradca kredytowy dla firm na pełnej księgowości

Jeśli Twoja firma prowadząca pełną księgowość planuje zaciągnąć kredyt, ale nie masz pewności czy jej kondycja finansowa pozwoli na jego uzyskanie skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci fachowo ocenić standing finansowy oraz uzyskać najlepszy na rynku kredyt. Zadzwoń do mnie lub opisz swoją sprawę w zakładce Kontakt – Bezpłatna Konsultacja.

Warto przeczytać:

Polisa na życie – dlaczego warto zainwestować w spokój

Kredyt obrotowy – 5 powodów, dla których warto po niego sięgnąć!

Faktoring a mikrofaktoring

Kredyt inwestycyjny — czym jest i jak go uzyskać?

Leasing a wynajem długoterminowy

Kredyt pod kontrakt — elastyczne finansowanie wydatków na realizacje kontraktów handlowych

Restrukturyzacja firmy czyli ucieczka przed bankructwem

Kredyt deweloperski — zewnętrzne źródło finansowania inwestycji budowlanych

Polisa na życie dla firm