Oferowane przez BGK gwarancje faktoringowe ułatwiają dostęp do środków poprawiających płynność. Można nimi objąć istniejące lub przyszłe należności o wartości nawet 250 mln zł. Formalności związane z ustanowieniem zabezpieczenia załatwimy w jednej z 17 instytucji finansowych.

Po wybuchu pandemii rząd uruchomił wiele narzędzi, które miały pomóc przedsiębiorcom przetrwać trudny czas i zniwelować negatywne skutki COVID-19 dla ich biznesów. Jednym z nich są udzielane przez BGK gwarancje faktoringowe.

Dzięki temu, że państwowy bank bierze na siebie ryzyko spłaty zobowiązania, firma może uzyskać od faktorów lepsze warunki finansowania. Tym samym faktoring staje się dla niej bardziej dostępny.

Faktoring mieszany – co to jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

Wymagania wobec firm starających się o gwarancje faktoringowe

Trwający do 30 czerwca program skierowany jest do wszystkich podmiotów gospodarczych bez względu na branżę, wielkość czy poziom obrotów. Z tym że beneficjent nie może mieć zaległości wobec skarbówki, ZUS-u (KRUS-u) ani instytucji przyznającej limit. Aczkolwiek w tym drugim przypadku dopuszczalne są 30-dniowe obsunięcia w płatności do 3 tys. zł.

Gwarancje faktoringowe dostępne są u 17 faktorów biorących udział w inicjatywie BGK. Wszystkie formalności związane z uzyskaniem rządowego zabezpieczenia przedsiębiorca załatwi w firmie przyznającej środki. Przy czym zabezpieczeniem BGK można objąć umowy faktoringu z regresem oraz faktoringu odwrotnego.

Gwarancja spłaty wynosi do 80 proc. limitu (bez odsetek i kosztów jego udzielenia), ale nie więcej niż 200 mln zł. Jednak sam limit nie może przekraczać 1/4 przychodów beneficjenta z 2019 r. lub dwukrotności sumy rocznych wynagrodzeń jego pracowników (z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie społeczne).

Ustanawiana jest na okres limitu + trzy miesiące, ale nie dłużej niż 27 miesięcy. Jej zabezpieczenie stanowi weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Faktoring odwrotny – czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

faktoring
Gwarancje faktoringowe – Consulter

Jakie wierzytelności można objąć gwarancją spłaty?

Zabezpieczenie BGK można ustanowić w stosunku do wierzytelności lub zobowiązań o terminie wymagalności nie dłuższym niż sześć miesięcy od daty wystawienia faktury. Ponadto wierzytelności, które mają zostać objęte gwarancjami BGK, muszą być:

  • niewymagalne,
  • nieprzeterminowane,
  • bezsporne w momencie przedstawienia faktorowi,
  • nieobciążone prawami osób trzecich,
  • udokumentowane zgodnie z umową faktoringową.

Przedsiębiorca może się starać o zabezpieczenie zobowiązań, z zachowaniem limitów, wobec więcej niż jednego faktora.

Faktoring eksportowy – czym jest i komu przyniesie najwięcej korzyści?

 Koszty gwarancji faktoringowych

Za skorzystanie z gwarancji BGK, która stanowi pomoc publiczną, płaci się z góry jednorazową prowizję. Ta zależy od wielkości beneficjenta oraz długości okresu, na jaki udzielono finansowania, i wynosi:

  • 0,25-0,55 proc. kwoty udzielonej gwarancji – w przypadku MŚP,
  • 0,5-1,15 proc. – w przypadku dużych podmiotów.

Mniejsze wartości dotyczą limitów z terminem spłaty do roku, większe – do dwóch lat.