Kredyt inwestycyjny to firmowy kredyt przeznaczony na konkretny cel. W artykule wyjaśnię, jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać i na co można przeznaczyć pozyskane z kredytu środki.

Kredyt inwestycyjny to kredyt na sfinansowanie konkretnych inwestycji, mających na celu powiększenie wartości majątku trwałego firmy. Dzięki niemu możesz rozwinąć firmę, bez konieczności angażowania wysokich środków własnych.

Kredyt inwestycyjny dla firm

Na co firma może przeznaczyć pieniądze z kredytu inwestycyjnego?

Pieniądze z kredytu inwestycyjnego możesz przeznaczyć na konkretny cel inwestycyjny:

 • zakup maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • zakup nieruchomości (powierzchni biurowej, magazynu, hali produkcyjnej),
 • zakup środków transportu,
 • zakup praw autorskich, licencji, patentów i know-how,
 • refinansowanie kredytu inwestycyjnego w innym banku,
 • refinansowanie udokumentowanych nakładów inwestycyjnych.

Ważne: cel finansowania musisz określić i wskazać bankowi już na etapie składania wniosku. Jednym z warunków pozyskania dodatkowych środków nierzadko jest stworzenie biznesplanu, zawierającego szczegółowe informacje na temat realizowanego przedsięwzięcia oraz opłacalności inwestycji. To właśnie ten dokument w największym stopniu decyduje o tym, jaką decyzję wyda kredytodawca. Więcej na temat biznesplanu przeczytasz w moim artykule Biznesplan – co to jest, kiedy może się przydać i jak go napisać?

Kredyt inwestycyjny — warunki uzyskania

Większość banków udziela kredytów inwestycyjnych firmom, które działają na rynku co najmniej 12 miesięcy, choć sam staż działalności nie jest decydującym kryterium jego przyznania. W zależności od banku szczegółowe warunki pozyskania finansowania mogą wyglądać w odmienny sposób. Standardem dla wszystkich instytucji pozostaje jednak konieczność dostarczenia:

 • dokumentów rejestrowych firmy — np. potwierdzenie wpisu do CEIDG w przypadku działalności gospodarczej czy wypisu z KRS dla spółki z o.o.,
 • wskazanych przez bank dokumentów finansowych. W zależności od formy prawnej firmy mogą to być np. bilans oraz rachunek zysków i strat czy deklaracja PIT-36/L,
 • informacji o celu kredytu – czy jest to zakup czy też refinansowanie,
 • wspomnianego wyżej, choćby uproszczonego biznesplanu.

Kredyt inwestycyjny — dostępne kwoty, okresy spłaty

Biorąc pod uwagę specyfikę kredytu inwestycyjnego, dostępne dla poszczególnych podmiotów kwoty są ustalane w indywidualny sposób, po analizie biznesplanu oraz ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa. W zależności od banku i konkretnego produktu okres spłaty kredytu inwestycyjnego wynosi od roku aż do 25 lat z możliwością karencji.

Środki z kredytu przelewane są zgodnie z celem określonym w umowie, jednorazowo lub w transzach. Banki dopuszczają możliwość spłaty kredytu w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych.

kredyt inwestycyjny — czym jest i jak go uzyskać?
Kredyt inwestycyjny dla firm – Consulter

Wkład własny w kredycie inwestycyjnym

Większość banków udzielających kredytów inwestycyjnych wymaga wniesienia wkładu własnego. Jego wartość w praktyce wynosi od 15 do 30 proc. całkowitej wartości inwestycji i zależy od kompleksowej oceny klienta oraz finansowanego przez bank przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Kredyt inwestycyjny a zabezpieczenia

Chcąc zabezpieczyć swoje interesy, banki często wymagają od przedsiębiorców ustanowienia zabezpieczeń. Najpopularniejsze i najczęściej stosowane to weksel in blanco, zastaw lub hipoteka na przedmiocie inwestycji z cesją praw z polisy lub cesją umowy najmu. W sytuacji, gdy celem inwestycyjnym jest nieruchomość, banki przyjmują jej wartość przyszłą po zrealizowanej inwestycji do liczenia wskaźnika LTV (loan to value) oraz uwzględniają przyszłe dochody w ramach realizowanej inwestycji jako źródło spłaty kredytu.

Koszty kredytu inwestycyjnego

Całkowity koszt kredytu określa wartość RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania. W przypadku kredytów inwestycyjnych oprócz oczywistych kosztów, takich jak oprocentowanie kredytu i prowizja za udzielenie finansowania mogą pojawić się dodatkowe opłaty:*

 • prowizja za udzielenie promesy kredytowej,
 • prowizja za podwyższenie kwoty kredytu,
 • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu (od kwoty wcześniej spłacanego kapitału),
 • opłata za restrukturyzację kredytu na wniosek klienta.

* rodzaj i wysokość naliczanych opłat zależy od konkretnego banku.

Kredyt inwestycyjny — najważniejsze korzyści dla przedsiębiorców

Najważniejszą korzyścią wynikającą z zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego jest możliwość realizacji inwestycji, które pomogą firmie dalej się rozwijać i zwiększać jej wartość poprzez wzrost aktywów. Dzięki dużej elastyczności banków zasady spłaty (okres finansowania, jak i rodzaj rat oraz możliwość wcześniejszej spłaty) ustala się indywidualnie adekwatnie do finansowanej inwestycji. Przedsiębiorca ma więc szansę maksymalnie dostosować parametry kredytu do własnych potrzeb i specyfiki branży. A to zminimalizuje ryzyko nadmiernego obciążenia budżetu i nieterminowych spłat.

Jeśli chcesz złożyć w banku komplet wymaganych dokumentów, ale nie wiesz jak się do tego zabrać, napisz do mnie lub zadzwoń. Pomogę Ci nie tylko wypełnić wniosek, ale również stworzyć czytelny i rzeczowy biznesplan. Dzięki ponad 10-letniej pracy w bankowości doskonale wiem, na jakie elementy zwracają uwagę kredytodawcy i jakie informacje zawrzeć w dokumencie, aby zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania.